การให้คำปรึกษา

สำหรับโครงการใหม่

+ การพัฒนาแนวคิดหลักของโครงการ

+ การพัฒนาการออกแบบสถาปัตยกรรม และการออกแบบตกแต่งภายในที่เหมาะกับโรงแรมขนาดเล็ก

+ การพัฒนาออกแบบแนวคิดในการให้บริการ

สำหรับโครงการที่เพิ่งเริ่มต้นดำเนินการ

ได้แก่ โครงการที่เพิ่งเปิดหรือเริ่มต้นดำเนินการในระยะ 1-3 ปี

+ การปรับแนวคิดการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

+ การสร้างหรือปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด

+ การปรับระบบการปฏิบัติงานและขั้นตอนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

สำหรับโครงการที่เปิดดำเนินการมากกว่า 3 ปี

+ การปรับภาพลักษณ์ของโครงการ หรือ Rebranding

+ การปรับโครงสร้างการขายและการตลาด

+ การปรับปรุงระบบการดำเนินงานและ
ขั้นตอนการปฎิบัติงาน